Cestovní agentura CKM - nejlepší dovolená a letenky v Plzni!

GDPR

Informace o zpracování osobních údajů

 

Cestovní kancelář Alexandria Plzeň, s.r.o. jako správce osobních údajů Vás tímto informuje o způsobu a rozsahu zpracování osobních údajů v souladu s nařízením Evropského Parlamentu a Rady (EU) ze dne 27.4.2016 č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracování osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46 ES (dále jen GDPR). Totožnost správce: Alexandria Plzeň, s.r.o., Dominikánská 1, 301 00 Plzeň, zastoupená Evou Hybšovou a Janem Hybšem, společnost je zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 25758 Provozovny: Dominikánská 1, 301 00 Plzeň, tel.:377 237 585, 377 236 393 Email: plzen@alexandria.cz, Webové stránky: www.ckmplzen.cz

Účel zpracování osobních údajů: Vaše osobní údaje zpracováváme v rámci podnikatelské činnosti cestovní kanceláře. Vaše osobní údaje jsou zpracovány pro účely zajištění Vaší dovolené, zájezdu a dalších služeb souvisejících s činností cestovní kanceláře. Údaje, které zpracováváme: jméno, příjmení, pohlaví, rodné číslo, bankovní spojení, datum narození, bydliště, emailová a doručovací adresa, telefonní číslo, údaje o alergiích, lécích a jiných zdravotních potížích. Dále typ cestovního dokladu, číslo cestovního dokladu, datum expirace dokladu. Při zařizování víz pro přechodnou dobu shromažďujeme pro příslušnou ambasádu zejména fotografie a nezbytné údaje vyžadované formulářem ambasády příslušné země. Poskytnutí osobních údajů a uzavření smlouvy je dobrovolné, potřebujeme je však pro uzavření a plnění smlouvy. Pokud byste nám údaje neposkytly, nemůžeme s Vámi uzavřít smlouvu o zájezdu. Jak získáváme Vaše údaje: přímo do Vás či od osoby, která objednala zájezd, jehož se účastníte, od zaměstnavatele, případně z veřejně dostupných registrů a rejstříků, jako jsou např. portál www.justice.cz, administrativní registr ekonomických subjektů, živnostenský rejstřík. Z jakého důvodu zpracováváme Vaše údaje:

1/ na základě Vašeho souhlasu (souhlas např. s obchodním sdělením, akčními nabídkami, s pořizováním fotografií, videozáznamů během zájezdu). Souhlas bude uveden na smlouvě o zájezdu formou zaškrtnutí daného políčka. Souhlas lze kdykoliv odvolat na emailové adrese: plzen@alexandria.cz nebo na adrese cestovní kanceláře,

2/ na základě plnění smlouvy, kterou jsme s Vámi uzavřeli nebo chystáme uzavřít nebo je uzavřená osobou, která ve Vašem zájmu smlouvu uzavřela,

3/ na základě plnění zákonné povinnosti (zákon o DPH, zákon o dani z příjmů atd.). Komu osobní údaje předáváme: pro účely plnění smlouvy o zájezdu budou informace v nezbytném rozsahu poskytnuty též dodavatelům cestovní kanceláře, zejména: pojišťovně, cestovní agentuře nebo cestovní kanceláři, ubytovacími zařízení, letecké společnosti, průvodci, delegátovi, přepravní společnosti, účetní kanceláři, IT technikům, externím advokátům, správním orgánům v případě povinnosti, při zajištění víza příslušné ambasádě. Dále pak dle zákonem stanovených podmínek mohou být Vaše údaje předány např. policii, soudu, finanční správě. Vaše údaje mohou být předány rovněž do třetích zemí za účelem realizace zájezdu a to nezbytně nutné pro plnění smlouvy.

Doba uložení osobních údajů: na dobu neurčitou nebo dle zákona stanové lhůty Jaká máte práva související se zpracováním osobních údajů: Právo na informace Máte právo na informace zda, proč a jakým způsobem zpracováváme Vaše osobní údaje. Právo na přístup k osobním údajům a právo na opravu Máte právo požadovat od cestovní kanceláře přístup k osobním údajům a máte právo na opravu nepřesných osobních údajů bez zbytečného odkladu. Právo na omezení zpracování, máte právo na omezení zpracování osobních údajů, pokud budete popírat jejich přesnost, a to po dobu potřebnou k ověření přesnosti; pokud zpracování osobních údajů je protiprávní, ale nepožádáte o výmaz osobních údajů, ale o omezení jejich použití; pokud Vaše osobní údaje nepotřebujeme, ale požadujete je pro určení, výkon nebo obhajobu svých nároků. Máte právo na výmaz, máte právo na výmaz, jestliže odvoláte souhlas, vnesete námitky proti zpracování, osobní údaje jsou zpracovávány neoprávněně, osobní údaje jsou nepotřebné. Osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti. Máte právo na přenositelnost údajů, máte právo získat své osobní údaje, které cestovní kancelář zpracovává, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Právo podat stížnost nebo vznést námitku Svá práva plynoucí ze zpracování osobních údajů můžete jako subjekt osobních údajů kdykoliv uplatnit u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, sídlo Pplk. Sochora 27, 17000 Praha 7, tel.:234665111, web:www.uoou.cz V případě jakýkoliv dotazů ohledně zpracování Vašich údajů nám můžete kontaktovat písemně na plzen@alexandria.cz

Vytvářím objednávku...